Hírlevél 11.

A Civil Információs Centrum májusi-júniusi hírlevele

 

HÍREK

 

Új segédanyagok a Civil Információs Portálon

 

A Civil Információs Portálról két új segédanyag tölthető le, melyek elősegítik a hatékony ügyintézést és érthetőbbé teszik a törvényi változásokat.
Az egyik anyag („Segédlet a civil szervezetekre vonatkozó szabályok áttekintéséhez") segítséget nyújt a civil szervezetekre vonatkozó szabályozás áttekintéséhez, a másik („Magyarázatok az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra – teendők, változások 2014-ben") pedig egymás mellé állítja a korábban hatályos és a hatályos jogszabályok rendelkezéseit.
 
 
 

Hamarosan lejár a civil szervezetek beszámolóinak benyújtási határideje!

 

A civil szervezeteknek minden év május 31-ig kell megküldeniük az előző évről szóló, a jogosult szerv által jóváhagyott beszámolójukat az Országos Bírósági Hivatalnak. Az OBH az eredeti dokumentumot vagy annak hitelesített másolatát letétbe helyezi és honlapján (a birosag.hu oldalon) a „Civil szervezetek és alapítványok névjegyzéke" megjelölés alatt közzéteszi.

A közhasznú tevékenységet folytató civil szervezeteknek a közhasznúsági mellékletet is be kell nyújtaniuk. Fontos, hogy a 2012. január 1-je előtt közhasznúnak, vagy kiemelkedően közhasznúnak minősített szervezetek 2014. május 31-ig kezdeményezhetik a Civil törvény szerinti közhasznú szervezetkénti nyilvántartásba vételüket. A közhasznú nyilvántartásba vételi kérelmet a nyilvántartásba vevő törvényszéknél kell előterjeszteni, tehát nem az OBH-nak kell megküldeni. Ez azért fontos, mert a megjelölt határidő után már csak ezek a szervezetek jogosultak a közhasznú megjelölés használatára, és az ehhez kapcsolódó kedvezmények igénybevételére.
Amennyiben a civil szervezetnek van jogi személyiségű szervezeti egysége, a Civil törvény módosuló szabályai szerint, az is köteles beszámolót készíteni. 

Fontos kiemelni továbbá, hogy az OBH kizárólag azon beszámolók őrzését és kezelését végezheti, amelyek esetében a beküldő szervezet azonosítható.
 

A beszámolók beadásával kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat az érintettek megtalálják a birosag.hu honlapon, a „Tájékoztató a civil szervezeteket terhelő - beszámolóikkal kapcsolatos - letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségről" cím alatt. 
A fent megjelölt kötelezettségek a Magyarországon - bíróság által - nyilvántartásba vett civil szervezeteket terhelik. Ilyennek minősül az egyesület, valamint az alapítvány. Egyesületi formában működhetnek például a szövetségek, szakszervezetek, sportegyesületek vagy a polgárőr szervezetek. 

Budapest, 2014. május 8.
Az Országos Bírósági Hivatal Sajtóosztálya

 

Közeledik az 1%-ok felajánlásának határideje
 
 

Immár tizennyolcadik éve van lehetőségük a magánszemélyeknek arra, hogy a befizetett személyi jövedelemadójuk 1+1 százalékának sorsáról rendelkezzenek.

Bárki, aki személyijövedelemadó-bevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást ad, illetve adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti, jogosult az adójának meghatározott részéről rendelkezni. Az egyéni vállalkozók és az őstermelők is jogosultak rendelkezni, ha az említett tevékenységből, vagy más jogcímen szereznek az összevont adóalapba tartozó jövedelmet.

Az adófizető magánszemély az adója 1+1 százalékának felajánlásával ebben az évben is hozzájárulhat a megjelölt civil szervezet, illetve egyház/költségvetési előirányzat (Nemzeti Tehetség Program, technikai szám: 1823) céljainak megvalósításához.

Ha az adózó a bevallását már benyújtotta, és van befizetett adója, de nem rendelkezett adója 1+1 százalékáról, ezt 2014. május 20-ig még pótolhatja.

További információ a www.civil.info.hu oldalon olvasható.

 

Tájékoztató a civil szervezetek 2013. évi beszámolója letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének teljesítéséről

 

A civil szervezetek az üzleti év (2013.) zárásaként beszámoló készítésére kötelezettek; a beszámoló – és a közhasznúsági melléklet – letétbe helyezési és közzétételi kötelezettséget

2014. május 31-ig

kell teljesíteniük.

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 29. § (3) bekezdése szerint a civil szervezet köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. Az előbbiekben hivatkozott jogszabályhely alapján a számviteli beszámoló mellett minden esetben kötelező a közhasznúsági melléklet elkészítése is, amely a PK-141 és PK-142 nyomtatványgarnitúrák része.

Amennyiben a civil szervezet nem a rá vonatkozó speciális beszámolót kívánja elkészíteni, hanem saját döntése alapján a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti éves beszámolót, úgy azt a cégek számára is használatos EB nyomtatványon teheti meg. Abban az esetben, ha a civil szervezet más formát használ a beszámolóhoz, akkor a közhasznúsági mellékletet szintén a Civil Információs Portálon, a http://civil.info.hu/intezze-el linken éri el. A nyomtatványok letöltéséhez az Internet Explorer használata ajánlott, amely böngésző automatikusan telepíti is a programot. A közhasznúsági melléklet esetében a Civil Információs Portálon közzétett nyomtatvány alkalmazása kötelező.

A számviteli beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 105. § (1) bekezdése szerint – a jóváhagyásra jogosult testület döntését követően, illetőleg könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékkal ellátva – kizárólag papír alapon lehet letétbe helyezni az alábbi módok egyikén: személyesen (1055 Budapest, Szalay utca 16.), illetve postai úton az Országos Bírósági Hivatalnak címezve (1363 Budapest, Pf.: 24.). Ezzel a civil szervezet a letétbe helyezési és a közzétételi kötelezettségének is eleget tesz; az adóhatóságnak nem kell megküldeni sem a beszámolót, sem a közhasznúsági mellékletet.

A számviteli beszámoló és a közhasznúsági melléklet letétbe helyezése kötelező, amely kötelezettség teljesítésével párhuzamosan a civil szervezet honlapján is elérhetővé kell tenni a dokumentumokat. A letétbe helyezés elmulasztása esetén a civil szervezet nem részesülhet központi költségvetési támogatásban.

A civil szervezetek tájékoztatása érdekében létrehozott civil információs centrumok készséggel várják a civil szervezetek beszámoló elkészítésével, más kötelezettségeivel kapcsolatos megkereséseit. A fővárosi és a megyei civil információs centrumok elérhetőségei megtalálhatóak a Civil Információs Portálon, a http://civil.info.hu/civil-informacios-centrumok linken.

[EMMI Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkár 28103-0/2014. – NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály 3156654389/2014.]

 


PÁLYÁZATOK

 

Pályázat adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatásra civil szervezeteknek

 

A Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsának döntése alapján az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot írt ki adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló működési támogatás nyújtására civil szervezetek részére.

A támogatás célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja. A pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása a nemzeti összetartozás erősítése és a közjó kiteljesedésében vállalt szerepük segítése érdekében.

A civil szervezetek által gyűjtött, és számviteli beszámolóban feltüntetett (számviteli beszámoló külön során szerepeltetett) adományok után járó öt százalékos normatív kiegészítés működési támogatásnak minősül.

A pályázók köre:
•Szövetségek
•Alapítványok, illetve egyesületek

Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása

•Közösségi környezet kollégium: A kulturális tevékenység, közművelődés, tudomány és kutatás, hagyományápolás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.
•Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: Az élet és vagyonbiztonság, a közbiztonság, polgári védelem, önkéntes tűzoltás, mentés és katasztrófa-elhárítás, közrend és közlekedésbiztonság védelme, szabadidő, hobbi és sport, a nők és férfiak esélyegyenlőségének védelme területén működő civil szervezetek.
•Nemzeti összetartozás kollégium: A Kárpát-medencei együttműködés, mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos nemzetközi tevékenység elősegítése és az európai integráció és a vallási tevékenység elősegítése, továbbá a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint az emberi és állampolgári jogok védelme területén működő civil szervezetek.
•Társadalmi felelősségvállalás kollégium: Nonprofit szervezeteknek, ernyőszervezeteknek nyújtott szolgáltatások, szakmai és érdekképviselet, adományosztás, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, rehabilitációs foglalkoztatás, hátrányos helyzetű rétegek segítése, egyéb nonprofit tevékenységek területén működő civil szervezetek.
•Új nemzedékek jövőjéért kollégium: A nevelés és oktatás, képességfejlesztés, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, gyermek- és ifjúságvédelem, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, kábítószer-megelőzés, természet- és környezetvédelem területén működő civil szervezetek.
A rendelkezésre álló forrás: 317 720 000 Ft

•Közösségi környezet kollégium: 63 544 000 Ft
•Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: 63 544 000 Ft
•Nemzeti összetartozás kollégium: 63 544 000 Ft
•Társadalmi felelősségvállalás kollégium: 63 544 000 Ft
•Új nemzedékek jövőjéért kollégium: 63 544 000 Ft
Pályázaton elnyerhető összeg: 500 000 Ft

A támogatható tevékenységek:
A támogatás a projekteket- és szervezeteket megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő tevékenységek, valamint a cél szerinti tevékenységek feltételeinek biztosítására fordítható.

A pályázat benyújtása: a pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu

Beadási határidő: 2014. július 2.

Bővebb információ: http://civil.info.hu/web/nea/palyazatok

 

Megjelent a Let's Colour Magyarország 2014 pályázati kiírása
 
 

A Let's Colour Településszépítő Egyesület, a 2011. óta minden évben megszervezett magyarországi Let's Colour Projekt folytatásaként 2014-ben ismét kiírja közösségi pályázatát.

A pályázók köre

Bármely Magyarország területén élő közösség, amely a környezetében lévő elszürkült, leromlott, vagy csak egyszerűen színtelen közösségi térben található falfelületet szeretné színekkel újravarázsolni. Közösségnek minősül minden magyarországi székhellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, társadalmi szervezet, önkormányzat, intézmény, továbbá bármely több emberből álló ad hoc csoportosulás (különösen, de nem kizárólagosan: társasházi közösségek, lakóközösségek, polgári jogi társaságok, szomszédok, baráti közösségek) függetlenül jogi státusuktól.

További információ: www.civil.info.hu oldalon

 

Pályázati lehetőségek az Európa a polgárokért program 2014-2020-as időszakában

 

Az Európai Unió Európa a polgárokért programjának szerepe, hogy igazi kapocs legyen Európa és a polgárok között. A polgárok aktív részvétele Európa közös építésében elengedhetetlenül fontos. A program ennek érdekében támogatja a különböző országok állampolgárainak és szervezeteinek együttműködését, hogy találkozzanak, közösen cselekedjenek és együtt alakítsák ki saját elképzelésüket egy nemzeteken túlmutató, de a sokszínűséget tiszteletben tartó európai környezetről.

A program prioritásai mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződik a világosan megjelenő és kidolgozott európai dimenzióra, az innovatív munkamódszerekre, az újszerű tevékenységekre és a disszeminációra, valamint arra, hogy a projekteknek legyen úgynevezett multiplikátorhatásuk is a közvetlenül részt vevőknél szélesebb körben. Elsőbbséget élveznek továbbá az alulreprezentált vagy kevesebb lehetőséggel bíró csoportokból érkező polgárok bevonását célzó projektek.

Az Európai Bizottság Európa a polgárokért programjának célja, hogy segítse a polgárokat az Unió történelmének, működésének alaposabb megismerésében, az uniós szakpolitikák és döntéshozatali folyamatok megértésében, miközben aktív szerepvállalásra és demokratikus részvételre ösztönzi őket.

Az új program két pályázati csoportra bontható:

1. alprogram: Európai emlékezet

2. alprogram: Demokratikus szerepvállalás és állampolgári részvétel:

  • Testvérvárosi találkozók
  • Testvérvárosi tematikus hálózatok
  • Civil szervezetek által kezdeményezett projektek

Az első beadási határidő a Testvérvárosi találkozók, a Városok hálózatai és az Európai emlékezet című projektek számára: 2014. június 4.

Ezt követő beadási határidő az évben a Testvérvárosi találkozók, a Városok hálózatai és a Civil szervezetek által kezdeményezett projektek számára: 2014. szeptember 1.

Az Európa a polgárokért programban alprogramoktól függően részt vehetnek: helyi/regionális hatóságok, non-profit szervezetek, kutatóintézetek, települési önkormányzatok, testvérvárosi társulások, helyi hatóságokat képviselő non-profit szervezetek, helyi hatóságot képviselő szövetségek, civil szervezetek, oktatási, kulturális intézetek.

Az Európai Emlékezet című alprogramban, valamint a Civil szervezetek által kezdeményezett projektekben civil szervezetek is pályázhatnak, míg a Városok hálózatai programban partnerként jelenhetnek meg a civil szervezetek.

Az Európa a polgárokért programról és a pályázati lehetőségekről bővebb információ elérhető:

http://www.tpf.hu/pages/content/index.php?page_id=681

 

Az adománygyűjtő civil szervezeteket támogatja a NEA

 

Újra lehet pályázni a Nemzeti Együttműködési Alap forrásaira. Ezúttal azok a civil szervezetek pályázhatnak eredményesen, amelyek 2013-ban adományt gyűjtöttek. A támogatásnak mindössze az adományok kimutatása, a számviteli beszámoló letétbe helyezése és a megfelelő pályázat benyújtása a feltétele. A rendelkezésre álló forrás összege csaknem 318 millió forint.

A megjelentetett pályázat normatív, a feltételeket teljesítő szervezetek a keret kimerüléséig, beérkezési sorrendben, automatikusan forráshoz jutnak.

A második alkalommal kiírt pályázat lényege, hogy azok a civil szervezetek, amelyek valódi, mérhető támogatottságot tudnak felmutatni tevékenységük során, plusz költségvetési – működésre fordítható – támogatásban részesülhessenek annak érdekében, hogy hosszú távon is biztosítható legyen stabil és kiszámítható működésük.

A stabilitást kívánja szolgálni az a jogszabályváltozás is, amelynek köszönhetően az igénybe vehető támogatási összeg felső határa akár az 500 000 forintot is elérheti, szemben az eddigi 250 000 forintos legmagasabb elnyerhető összeggel.

A pályázati kiírással kapcsolatos hasznos információkról a nyilvánosság a NEA hivatalos honlapján tájékozódhat a http://civil.info.hu/web/nea oldalon.

 

PROGRAMOK

 

Hogyan tovább? - pécsi civil konferencia v.2.0.

 

- Milyen változásokon esett át a pécsi civil szektor 2010 óta?
- Hogy látják a civil szervezetek képviselői a város és a civilek kapcsolatát?
- Melyek a következő időszak fő kihívásai, és hogyan lehetne ezeket közösen megoldani?

Időpont: 2014.06.20. péntek 9:30-13.00 óra között

Helyszín: Pepita Kultúrtér (Zsolnay Vilmos út 12., Balokány-liget)

 

Hetedik alkalommal rendezik meg a Civil Licit árverést
 

Hetedik alkalommal indul útjára a Civil Licit fenntarthatósági árverés, melynek keretében civil szervezetek üzleti szolgáltatásai kerülnek kalapács alá, melyekre vállalatok vezetői licitálnak. A civil szervezetek minden évben pályázat keretei között nyerhetik el a jogot az aukción való részvételre. A szervezők több mint száz jelentkezőre számítanak az idén, mely az előző éves eredménynek majdnem dupláját jelentené. Pályázni már lehet.

Civil szervezetek üzleti szolgáltatásokkal pályázhatnak immár hetedik alkalommal a Civil Licit fenntarthatósági aukción való részvételre. A különleges árverés során ugyanis nem adományokat gyűjtenek a szervezők a non-profit szervezetek számára, hanem olyan civil üzleti szolgáltatások bemutatására és megvásárlására adnak lehetőséget a program elindítói, melyek vállalatok számára jelenthetnek üzleti lehetőséget a fenntarthatóság égisze alatt. „Üzleti találkozóra hívjuk a cégeket és vezetőiket, akik nyitottak és elhivatottak a környezeti és társadalmi fenntarthatóság iránt, illetve fogékonyak arra is, hogy bizonyos szolgáltatásokat a civil szektortól vásároljanak, bízva szakértelmükben, látva tudásukat" – mondta el Kiss Gyöngyvér, a Civil Licit Alapítvány és a program szóvivője. „Kijelenthető, hogy a non-profit szervezetek szolgáltatásai évről évre fejlődnek, a vállalatok pedig egyre nagyobb kedvvel vásárolnak az aukción" – tette hozzá a szóvivő.

A civil szervezetek minden évben pályázat útján nyerhetik el a jogot a Civil Licit fenntarthatósági aukción való részvételre. Az idén a szervezők tizenkét szolgáltatást kívánnak árverésre bocsátani a beérkezett pályaművekből. Pályázni a környezeti és társadalmi fenntarthatóság valamennyi területéről lehet, a fő szempont a vállalati működésbe való beépíthetőség, hasznosíthatóság. A szolgáltatások lehetnek önkéntes programok éppúgy, mint képzési vagy éppen tanácsadói feladatokat felvállaló projektek. A civil szervezetek szolgáltatásait 2014. július 11-éig várják a szervezők, melyeket egy független bírálóbizottság értékel majd és választja ki a pályaművek közül a legjobbakat.

A pályázati kiírás és a pályázat feltöltése menüpontok a http://civillicit.hu/ oldalon érhetők el.

 

Hetedik alkalommal rendezik meg a Civil Licit árverést
 

Hetedik alkalommal indul útjára a Civil Licit fenntarthatósági árverés, melynek keretében civil szervezetek üzleti szolgáltatásai kerülnek kalapács alá, melyekre vállalatok vezetői licitálnak. A civil szervezetek minden évben pályázat keretei között nyerhetik el a jogot az aukción való részvételre. A szervezők több mint száz jelentkezőre számítanak az idén, mely az előző éves eredménynek majdnem dupláját jelentené. Pályázni már lehet.

Civil szervezetek üzleti szolgáltatásokkal pályázhatnak immár hetedik alkalommal a Civil Licit fenntarthatósági aukción való részvételre. A különleges árverés során ugyanis nem adományokat gyűjtenek a szervezők a non-profit szervezetek számára, hanem olyan civil üzleti szolgáltatások bemutatására és megvásárlására adnak lehetőséget a program elindítói, melyek vállalatok számára jelenthetnek üzleti lehetőséget a fenntarthatóság égisze alatt. „Üzleti találkozóra hívjuk a cégeket és vezetőiket, akik nyitottak és elhivatottak a környezeti és társadalmi fenntarthatóság iránt, illetve fogékonyak arra is, hogy bizonyos szolgáltatásokat a civil szektortól vásároljanak, bízva szakértelmükben, látva tudásukat" – mondta el Kiss Gyöngyvér, a Civil Licit Alapítvány és a program szóvivője. „Kijelenthető, hogy a non-profit szervezetek szolgáltatásai évről évre fejlődnek, a vállalatok pedig egyre nagyobb kedvvel vásárolnak az aukción" – tette hozzá a szóvivő.

A civil szervezetek minden évben pályázat útján nyerhetik el a jogot a Civil Licit fenntarthatósági aukción való részvételre. Az idén a szervezők tizenkét szolgáltatást kívánnak árverésre bocsátani a beérkezett pályaművekből. Pályázni a környezeti és társadalmi fenntarthatóság valamennyi területéről lehet, a fő szempont a vállalati működésbe való beépíthetőség, hasznosíthatóság. A szolgáltatások lehetnek önkéntes programok éppúgy, mint képzési vagy éppen tanácsadói feladatokat felvállaló projektek. A civil szervezetek szolgáltatásait 2014. július 11-éig várják a szervezők, melyeket egy független bírálóbizottság értékel majd és választja ki a pályaművek közül a legjobbakat.

A pályázati kiírás és a pályázat feltöltése menüpontok a http://civillicit.hu/ oldalon érhetők el.