ÁROP-1.1.14

AZ ÁROP 1.1.14-es pályázati kiírás szervesen illeszkedik az ÁROP 1. prioritás célkitűzéseihez, mely többek között a folyamatok eredményesebbé tételét, s ehhez kapcsolódóan a partnerség erősítését, a tervezési eszköztár bővítését, továbbá az önkormányzat által ellátott igazgatási szolgáltatások megszervezésének finomhangolását, a közigazgatás működése tekintetében pedig, a költség-hatékony működési eljárások és vezetési eszközök elterjesztését helyezi a középpontba.

A partnerség fejlesztése céljából működtetett a civil információs centrumokon keresztül elérendő cél, hogy erősödjön a civil szervezetek együttműködése a közszféra és a vállalkozó szektor szereplőivel. Cél a közigazgatás, a civil és a vállalkozói szektor közötti kapcsolatok, a szakmai irányultságú együttműködések erősítése, a partnerségi megoldások támogatása, az intézményesített formák elterjesztése. A keretek feltöltése érdekében fontos cél a megfelelő nyilvánosság biztosítása is, valamint a civil szférában és a közigazgatásban foglalkoztatottak, a partnerek közös képzése, hisz a közigazgatás civil szempontú ismereteinek bővülése elősegíti a társadalmi egyeztetések, együttműködések javulását, az intézményesített együttműködési formák kialakítását. A partnerség fejlesztésével, a helyi partnerségi formák kialakításával, az intézményesített együttműködési megállapodások elkészítésével valamennyi települési önkormányzat tervezési eszköztára bővül, kiszámíthatóbbá válik a jogi- gazdasági környezet, átláthatóbbá, célzottabbá válnak a folyamatok, a helyi szinten megfogalmazott intézkedések partnerségi alapon való végrehajtásával a társadalmi esélyegyenlőség, az állampolgárok életkörülményeinek és társadalmi integrációjának javulása várható. A pályázat keretében az alábbi részletes célokat szükséges megvalósítani:

 1. A közigazgatás és a civil és vállalkozói szektor közötti kapcsolatok intézményesített formájának kialakítása, terjesztése cél elérése érdekében az egyik részcél, hogy megtörténjen az adott települési önkormányzat köztisztviselőinek és közalkalmazottainak, valamint a helyi vállalkozói szektor alkalmazottainak olyan irányú szemléletformálása, felkészítése, amely alkalmassá teszi őket a civilekkel való kapcsolatok intézményesítésének előkészítésére. A projekt célja ennek megfelelően támogatja a megyei szinten létrejött civil információs centrumot, amely egy támogató, szolgáltató hálózat részeként elősegíti, fejleszti a civil szervezetek és a megyei, települési, a kisebbségi önkormányzatok, valamint a vállalkozók együttműködését. A hálózat kialakítása és működtetése révén válik biztosítottá, hogy megfelelő szakmai színvonalú, a helyi viszonyokat és igényeket a kormányzati szakpolitikával összehangoló civil partnerségen alapuló helyi együttműködési programok készüljenek el, valósuljanak meg.
  Módszer: a valamennyi megyét és Budapestet lefedő húsz civil információs centrum feladata, hogy részt vesznek a civil szervezetek és az üzleti szféra kapcsolatainak és együttműködési lehetőségeinek fejlesztésében folyamatos működésű szakmai tanácsadási rendszert alakít ki és biztosít a projekt időszaka alatt.
 2. A civil és szakmai szervezetek együttműködésének erősítése is cél, ami azt jelenti, hogy az önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak, vállalkozók körén túl biztosítani szükséges a szélesebb nyilvánosságot, biztosítani szükséges a megyében működő civil szektor számára, hogy teljes körű információhoz jusson az együttműködések céljáról, szerepéről, tartalmáról és megvalósulásáról, továbbá interneten keresztül elérhető legyen minden szükséges információ, adat.
  Módszer: A civil információs centrumok közvetlen információnyújtása, tanácsadás, információs nap szervezése az érintettek számára, egyúttal a szélesebb társadalom tájékoztatása. Ehhez a feladatkörhöz tartozik, hogy folyamatos információszolgáltatást biztosítanak az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti intézkedések végrehajtásának megvalósulásáról, az e célra létrehozott számítógépes rendszeren keresztül adatot szolgáltatnak a Civil Információs Portál számára a törvényben meghatározott feladatokkal kapcsolatos adatok és információk terjesztése érdekében.
 3. Cél a szakterületi intézményesített partnerségi megoldások támogatása is, amelyek az egyes közigazgatási, vállalkozói és a civil szervezeti sajátosságoknak megfelelően biztosítja az együttműködésen alapuló partnerség kialakítását.
  Módszer: Konferenciák tartása az önkormányzatok és az érintett intézmények, szakemberek számára, a jó gyakorlatok, sikeres intézkedések, végrehajtások bemutatása, elektronikus gyűjtése, honlapon való elérhetőség biztosítása, megjelentetése, a partnerségi megállapodások fő elemeinek elemzése, jó gyakorlatok publikálása, eredményes intézkedések bemutatása (folyamatosan megjelenő tájékoztatók az eredményekről a honlapon). Az önkormányzati testület és a kisebbségi önkormányzatok tagjai, valamint az önkormányzati igazgatásban dolgozók számára szemléletformáló workshopok kerülnek megrendezésre. Ezen kívül tanácsadói napok, kisebb létszámú szakmai megbeszélések, illetve a már elkészített intézményesített partnerségi megoldásokkal kapcsolatos konzultáció.
 4. A helyi célok, programok kidolgozásához, megvalósításához elengedhetetlenül szükséges széles körű civil partnerség kialakításához a települési önkormányzatok, a civil szervezetek dolgozóinak felkészítése és szemléletformálása is elengedhetetlen. A civil támogatottság, partnerség kialakítása érdekében szükséges a közigazgatásban és a velük partnerségben működők közös képzése az együttműködés fejlesztése érdekében. Fontos, hogy a civil információs centrumok keretén belül erősödjék a civil szervezetek együttműködése a közszféra szereplőivel annak érdekében, hogy az egyes szabályozások, programok alkalmazása területén kialakuljon a teljes partnerség intézménye, ehhez azonban elő sorban megvalósítandó, hogy bővüljön a közigazgatás civil szempontú ismereteinek köre, illetve a civil szektor közigazgatási tudása.
  Módszer: A megyei, települési önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak részesülnek képzésben a civil szervezeti képviselőkkel együtt, amely során nemcsak a helyi igazgatáshoz szükséges elméleti tudást, hanem a civil szakmai ismereteket is elsajátítják. Az önkormányzati testület és a kisebbségi önkormányzatok tagjai, valamint az önkormányzati igazgatásban dolgozók, és a civil szervezetek munkatársai számára szemléletformáló workshopok kerülnek megrendezésre.